पयलो पावस…

caption

“गो, वायज चाय ठेय गो.” सकल्यान बायलेक आवाज दिल्यान आणी तो लोट्यार पेपर वाचत बसलो.
सकल्यान पेपरातले आयपीएलचे बातमे वाचुक नुकती खय सूरूवात केल्यान तेवढ्यात भायर रपारपा पावसाक सुरूवात झाली. आता ह्या पावसाच्या अचानकपणाचो कोणाकच काय अचंबो वाटना नाय. इंद्रदेवाची सिश्टीम करप्ट झाली आसतली म्हणा व्हया नी गप बसा होया.

ह्या पावसाच्या सरीसरशी सकलो एकदम २५ वर्षा पाटी गेलो. तेवा पयलो पावस म्हणजे सगळीकडे एक जल्लोष आसायचो. पयल्या पावसाक मातयेचो तो वास… आहाहा…
पयल्या पावसाक भायर पडा म्हणान कोणाक सांगुचा लागत नसा, आवाठातली सगळी पोरापोरी आपोआप भायर पडत. पोरांका पावसात भिजताना बघुन तेंचो आवस बापुस उगाच कावल्यागत करत, पण तो दिस कोणाचा ऐकायचा दिस नसता.
पयलो पावस म्हणजे खयतरी दडवन ठेयलेले फणसाचे घोट्ये भाजुन खावचो दिवस. तेवा त्या दिवसांत पोरापोरात जेच्याकडे घोट्ये जास्त, तो राजा असायचो.

पावसात भिजान थंडीन कापरे भरले की आवशीक वायज मस्को लावन भजये तळुक लावचो सगळ्यांचोच आवडीचो छंद. खरा तर सगळ्यांचेच आवशी कोण कदी भजये तळुक सांगता तेचीच वाट बगत असत. गरमागरम चायवांगडा भजये खावची मजा खयल्या बर्गरपेक्षा भारीच!

सकल्याच मनात सगळे आठवणी धुमशान घाली व्हते तेवढ्यात सकल्याच्या बायलेन तेच्यासमोर चाय आपटल्यान आणी कडाडली, “घरातनं धा वेळा सांगलेलय भायर सुकत घातलेले कपडे काडा म्हणान. ऐकशात तर शप्पथ! सगळे कपडे भिजान गेले. खय लक्ष आसता काय म्हायती!”

सकल्यान बायलेक भजये तळुक सांगुचो ईचार मनातच डिलिट मारल्यान!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s